Notícies

El model sanitari català és, sens dubte, un model d’excel·lència amb professionals sanitaris de reconeixement internacional

El model sanitari català és, sens dubte, un model d’excel·lència amb  professionals sanitaris de reconeixement internacional, que converteixen el sistema en un dels millors a nivell mundial en quant a resultats en termes de Salut fins la població. És inevitable, en el període de l’ any en el que estem, parlar de la grip com factor desestabilitzador del model en general i dels serveis d’Urgències en particular.

Els Serveis d’Urgències Hospitalàries (SUH),  atenen a qualsevol ciutadà que sol·licita assistència sanitària urgent en el menys temps possible i amb la major eficiència. Lleida ciutat compta amb un únic SUH que visita més de 90000 pacients a l’any. Ser l’únic SUH ofereix com avantatja la centralització del procés urgent per tot el territori, permet una especialització en patologies temps depenent per l’ expertesa de l’ equip assistencial i la centralització de recursos, no sols humans, sinó tecnològics.

Però el SUH de l’ Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, no és un servei aïllat, és un servei multi especialitzat, en el qual hi participa la resta de la organització tant hospitalària com extrahospitalària. En períodes de molta carrega assistencial com és l’ hivern, en el SUH es registren pics d’ activitat que poden superar els 300 pacients/da, allunyant-se de la mitja diària de 260 pacients.

El treball integrat del nostre SUH amb la resta de l’ organització, amb l’ ‘Hospital Universitari de Santa Maria i l’ Atenció Primària, permeten absorbir  el volum de pacients que precisen ingrés hospitalari. Sol l’ HUAV, realitza 25.000 altes d’ hospitalització convencional, i 20000 de cirurgia major ambulatòria (CMA). A l’ hivern, es deu flexibilitzar la gestió de pacients en el centre, per això es potencia mes les alternatives a l’ hospitalització com gabinets, hospital de dia, hospitalització a domicili amb més de 1000 ingressos l’any passat, intervencions quirúrgiques d’estància mitja curta o processos quirúrgics per CMA, que permet disposar de mes llits hospitalaris, per absorbir les necessitats que genera la grip. Gràcies a la constant adaptació de l’ activitat, els dos centres hospitalaris disposen d’ un 10% més  de llits d’ hospitalització per processos mèdics amb la dotació assistencial adequada. Per tant, la gestió centralitzada de pacients, permet modular aquestes necessitats; a més, ha de servir per continuar potenciant la continuïtat assistencial entre nivells, amb l ‘objectiu de treballar de manera cada vegada mes integrada entre l’ Atenció Primària, els hospitals i els serveis socials.

Lleida compta amb una Atenció Primària forta amb un control de la cronicitat molt impregnada per la seva cultura assistencial, la qual cosa permet que la nostra població estigui ben controlada i precisi de menys demanda assistencial urgent.

Sens dubte, el repte del sistema sanitari actual, es el control de la cronicitat, estem davant una població mes envellida, amb un major número de patologies cròniques i per tant precisen d’ un model de cuidats diferents. Per això, més que mai s’ha de pensar en un model basat en la persona, amb que els cuidats estiguin en a la comunitat, pensar en models hospitalcentripetos, sense continuïtat assistencial, fan fracassar el sistema. L’ Atenció Primària és la pedra angular, i la que s’ha de reforçar amb  coneixement, innovació i accessibilitat. La resolució del model d’ atenció primària és indiscutible. A Lleida, tenim la avantatja de la proximitat, compartir entre nivells assistencials amb l’ incorporació de las noves tecnologies, ens ha de donar aquesta visió integradora que necessiten els nostres ciutadans. Hi ha experiències d’ èxit a la nostra ciutat, com la Unitat d’ insuficiència cardíaca, l’ atenció domiciliaria integral (ADI),  unitats funcionals de pleura amb resolució de patologia complexa pràcticament sense necessitat d’ingrés, la Unitat de la son, hospitalització domiciliaria quirúrgica que permet alta precoç de pacients quirúrgics, etc, que demostren que la innovació i el coneixement porta anys entre nosaltres, permetent un millor control de pacients i establint xarxes de treball entre professionals.

Per tant, els professionals conjuntament amb els ciutadans, construeixen el sistema sanitari que Lleida necessita.

 

Gerència Territorial ICS Lleida i Alt Pirineu i Aran.Gerència de Gestió de Serveis Sanitaris

 


<< Torna