Foto Organització
Organització

Comitès i comissions de Gestió de Serveis Sanitaris

Comitès i Comissions Hospital Universitari de Santa Maria

Els Comitès i Comissions són òrgans de treball molt importants en les institucions. Es tracta d'equips interdisciplinaris de professionals que aporten els seus coneixements i la seva experiència a l'organització.

Els grups de professionals experts en les diferents àrees que hi formen part, defineixen com cal actuar en situacions concretes i treballen per la resolució de problemes que poden afectar en un moment donat a la institució.

Les tasques i els resultats del dia a dia dels professionals que hi formen part, aporten molta informació a la gestió i a la millora contínua.

Els citats grups de treball constitueixen una forma de participació dels professionals en la gestió i millora de la Qualitat.

 • Comitè de Qualitat

  El Comitè de Qualitat es constitueix en data 27 de juny de 2008. Està format per un equip interdisciplinar de professionals. La seva missió és visualitzar, analitzar i avaluar la qualitat de tots els processos de l'organització.

  Treballar d'una forma clara i amb uns objectius marcats per la millora contínua de l'empresa. La incorporació d'aquests valors és una avenç en el camp de la salut i a la vegada una necessitat.

  Aquesta filosofia de treball es traduirà en una millora de la salut i el benestar de la ciutadania objectiu principal i missió de la nostra empresa.
   

 • Comissió d'Avaluació i tractament del dolor

  La realització d'una adequada valoració i tractament del dolor és actualment una prioritat social i sanitària així com un indicador de bona pràctica clínica i qualitat assistencial.

  La Comissió d'avaluació i tractament del dolor es constitueix en data 17 de desembre de 2008. Està formada per un equip multidisciplinar que treballa en la creació de programes dirigits a millorar el tractament del dolor en totes les àrees hospitalàries, amb l'objectiu final d'aconseguir un “ Hospital sense Dolor”. Això inclou l'educació de professionals i pacients en l'àmbit del dolor, la implementació de mètodes d'avaluació adaptats a edats i condicions dels pacients, el promoure la realització de guies de tractament del dolor generals i segons procediments i la realització d'un seguiment i anàlisi del procés i dels seus resultats.
   

 • Comissió del Bloc Quirúrgic

  La Comissió del bloc quirúrgic es constitueix en data 4 de febrer de 2003. Està formada per un equip multidisciplinar.

  Les seves funcions són garantir els processos anestèsics i quirúrgics, gestionar adequadament la programació quirúrgica amb fins comuns i mesures consensuades entre tots els membres, utilitzar de manera eficient els recursos humans i materials i vetllar en tot moment pel benestar i seguretat de l'usuari.
   

 • Comissió de Compres

  La Comissió de Compres es va constituir l'any 1994 i hi són representats els professionals mèdics i d'infermeria, els responsables de valoració tècnica dels productes i la direcció econòmicofinancera.

  La Comissió té com a objectiu vetllar per potenciar la cultura de la responsabilització de la comanda, la valoració de la introducció d'articles nous i l'avaluació contínua dels articles adquirits, en un marc de consens i dins el procés de millora contínua de l'empresa.

  La Comissió promou la generació d'informació que ajudi a l'assessorament de la decisió de compra, el seguiment del consum i la gestió, tenint en compte el compromís econòmic de la compra i el seu cost d'oportunitat.
   

 • Comissió de Docència

  La comissió de docència va néixer a l’any 2000 per tal de donar resposta a la nova realitat de l’Hospital Universitari de Santa Maria, Gestió de Serveis Sanitaris, GSS, en relació a la realitat docent i de recerca de l’hospital. Fins l’any 2009 ha estat una comissió conjunta de docència i recerca, si bé aquest any s’ha dividit en dues comissions, una de docència pròpiament dita i una de recerca.

  Els reptes de la comissió és intentar que l’hospital assoleixi una major vinculació universitària amb la UdL, en els diferents estudis relacionats amb el nostre àmbit (Medicina, Infermeria, Treball social, Educació social, i els futurs estudis de Fisioteràpia i Psicologia), així com enfortir també convenis amb altres universitats i escoles a nivell sobretot de Catalunya.

   

 • Comitè d'Ètica assistencial

  El Comitè d'Ètica Assistencial (CEA) és un Comitè compartit amb l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV). Es va crear el 6 de juny de 1995 a l'HUAV, éssent un dels primers CEAs establerts de Catalunya. L'Hospital Universitari de Santa Maria es va integrar més endavant en aquest comitè, en un escenari de col·laboració i integració dels dos centres. Aquest és un Comitè transdisciplinar, formats per diferents professionals sanitaris, tant de l'HUAV com de GSS (metges, infermeres, treballadors socials, membres de la direcció del centre) i també representants de la societat aliens a l'hospital. La seva missió principal és aconsellar els professionals en les seves decisions sobre qüestions ètiques plantejades en el curs de la seva pràctica clínica. També vetlla per la formació ètica dels professionals dels centres i col·labora en l'elaboració de protocols i directrius.
   

 • Comissió Farmacoterapèutica

  La citada comissió, formada per un equip interdisciplinar, es constitueix el 30 de juny de 2003

  La seva missió és vetllar perquè GSS disposi dels medicaments necessaris i adequats per a l'atenció de tots els pacients i millorar la pràctica clínica basant-se en criteris clínics i l'evidència científica. Els grups de professionals experts en les diferents àrees que hi formen part defineixen com cal actuar en situacions concretes i treballen per la resolució de problemes que poden presentar-se.
   

 • Comissió de Formació continuada

  La Comissió de Formació Continuada es va crear l'any 1995 amb la finalitat de promoure la participació dels professionals i treballadors de GSS en les activitats de formació continuada i de vetllar pel desenvolupament dels plans de formació dissenyats des de l'organització. La formació continuada ha de ser un element d'incentivació i projecció dels professionals i de l'organització.
   

 • Comissió d'Històries Clíniques

  La Comissió d'Històries clíniques es constitueix el 2 de novembre de 2002 i es tracta de l'òrgan de decisió de tots els aspectes i circumstàncies relacionades amb la història clínica, ús, circuits i tot allò concernent al seu disseny i contingut.
  Està formada per un equip interdisciplinar i te les següents funcions principals, a part de l'esmentat anteriorment com a nucli bàsic:

  • Plantejament i aprovació, si s'escau, de qualsevol modificació del contingut del Manual d'Ús de la Història Clínica i Reglament de l'Arxiu d'Històries Clíniques i per tant del funcionament, nomenclatura i característiques de qualsevol aspecte inclòs en aquest.
  • Control de qualitat de les històries.
  • Revisió dels circuits a fi de depurar qualsevol defecte o millora que es pugui plantejar.
  • Suggeriments d'inclusió o supressió de documents o plantilles en la història clínica.
    
 • Comissió d'Infeccions

  Va ser constituïda el 26 de febrer de 1998. Està formada per un equip interdisciplinar de professionals.

  La Comissió d'Infeccions té la responsabilitat del control de la infecció en l'hospital.

  La seva competència està relacionada amb la prevenció i el control de les infeccions que es poden transmetre als malalts, al personal sanitari i als visitants.

  Les seves funcions conceptualment engloben: l'anàlisi de tots els problemes relacionats amb la infecció hospitalària; el disseny de sistemes de vigilància i mesures de control; el seguiment d'indicadors estàndards i objectius de reducció; l'ús adequat dels mitjans per lluitar contra la infecció; la relació amb altres comissions, institucions i l'Administració, i participar en la formació de sanitaris i no sanitaris en infeccions nosocomials.
   

 • Comissió de Recerca

  La comissió de recerca neix com a comissió independent de la comissió de docència amb la finalitat de potenciar els aspectes de recerca dins l’àmbit de l’Hospital Universitari de Santa Maria, Gestió de Serveis Sanitaris, GSS, i es constitueix com a tal el dia 14 d’octubre de 2009.

  Es tracta d’una comissió formada per professionals de les diferents línies de l’empresa (Atenció Hospitalària, Sociosanitari, Salut Mental, Primària) de característiques multidisciplinars (metges, psicòlegs, diplomats d’infermeria,  teràpia ocupacional) i amb l’objectiu principal de potenciar la recerca dins l’àmbit de GSS. La comissió haurà de servir de catalitzador per tal que els diferents professionals que tinguin idees les puguin portar a terme.
   

 • Comitè de Transfusions

  El Comitè de Transfusions es va constituir el 16 de juny de 2005, està format per professionals de les diferents àrees hospitalàries i té com a objectiu assegurar la qualitat i la seguretat de la pràctica transfusional.

  La seves funcions són: establir la normativa per a la pràctica transfusional, tant pel que fa a la indicació com a l'administració, mitjançant l'elaboració d'una Guia; analitzar i avaluar les reaccions adverses associades a la transfusió, i assegurar el compliment de les normes de l'Acreditació de Bancs de Sang de l'Associació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia, de la Societat Espanyola de Transfusió Sanguínia i del Consell d'Europa.
   

 • Comissió de Tumors digestius

  La Comissió de tumors digestius es va constituir el 24 de maig de 2006 i està formada per un equip multidisciplinar.

  La seva funció és la presentació de tots els casos diagnosticats des dels diferents serveis i proposar el millor tractament per obtenir el màxim benefici amb el mínim risc. Així mateix també es comenten diferents avenços en els tractaments quimioteràpics, estudis i assajos que des dels diferents departaments es duen a terme.

 • Comissió de Mortalitat

  En data de 23 de juliol de 2010 es constitueix la Comissió de Mortalitat amb l'objectiu d'analitzar la mortalitat en general, la promoció de la necròpsia clínica i el foment de les sessions clínico-patològiques.

  Està formada per diferents professionals de les línies d'atenció de GSS i pertanyents a diferents disciplines assistencials.

  La Comissió de Mortalitat té com a objectiu final la millora de l'atenció al pacient.

 


<< Torna