Foto Organització

Organització

Model de cures i gestió

La Direcció d'infermeria de Gestió de Serveis Sanitaris, igual que la resta de departaments, ha adoptat el model de gestió de “Direcció Participativa per Objectius”, incloent un programa de millora contínua de la qualitat que implica a totes les persones de l'organització en la fixació i consecució d'objectius assistencials.

Per a l'elaboració d'objectius específics, la Direcció d'infermeria compta amb “dispositius facilitadors del procés assistencial” i altres elements d'assessorament, formats per infermeres expertes en determinades àrees.

Els objectius específics de la Direcció d'infermeria són:

 • Millorar la qualitat de les cures, adequant-les a les necessitats individuals de cada usuari i família.
 • Continuar amb el procés d'estandardització i informatització de procediments, protocols, plans de cures i trajectòries clíniques.
 • Millorar i garantir la continuïtat de les cures a l'alta del pacient, afavorint la relació amb els diferents nivells assistencials.
 • Tenir cura dels clients interns i externs del departament d'infermeria.
 • Garantir i millorar la formació específica dels diferents alumnes d'infermeria en el seu procés de formació.

La missió de la infermeria de Gestió de Serveis Sanitaris de Lleida és la de proporcionar les cures necessàries i amb el màxim de professionalitat i qualitat, atenent sempre a la valoració bio-psico-social de cadascun dels nostres usuaris i les seves famílies. D'aquesta manera s'aconsegueix assolir la satisfacció total o parcial de les necessitats alterades en cada situació i/o estadi de salut determinat, tenint sempre en compte les finalitats (o funcions) preventives, terapèutiques, diagnòstiques, rehabilitadores i/o d'acompanyament del seu estat de salut, ja que per a nosaltres l'usuari és la nostra raó de ser. Llavors hem de tenir sempre present que:

 • Un dels objectius principals de la Direcció d'infermeria és afavorir el benestar dels seus professionals com un element positiu i activador de la qualitat en les cures infermeres.
 • Tots els professionals del centre hem de conèixer i respectar els drets dels nostres usuaris (interns i externs), centrats en el principi d'autonomia, dret a la intimitat i confidencialitat i el respecte a la dignitat humana.

El model de cures que hem adoptat en el nostre centre és el model de Virginia Henderson, que es basa en les 14 necessitats bàsiques.

Des de la Direcció d'infermeria i la unitat de docència i recerca es treballa per facilitar els instruments operativitzadors per a l'aplicació d'aquest model, promovent la unificació de criteris i revisant periòdicament els protocols, procediments, plans de cures estandarditzats i trajectòries clíniques.

Per al desenvolupament global de la professió infermera es promouen les quatre funcions pròpies d'infermeria:

 • Assistencial
 • Gestió
 • Docent
 • Investigació

I sempre contribuint d'aquesta manera a la qualitat i millora que hem de donar als nostres usuaris amb la finalitat d'aconseguir el màxim nivell d'independència en l'autocura i en l'autonomia de les activitats bàsiques de la vida diària.


<< Torna