Foto Organització

Organització

Certificacions – Acreditacions

Acreditació de Centres Sanitaris: Hospitals d’Aguts i Equips d’Atenció Primària

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya és l'entitat que acredita els centres sanitaris en el nostre territori. Així mateix, la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya estableix la competència de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries per acreditar.

L'acreditació de centres sanitaris es defineix com un procés pel qual una organització sanitària s'incorpora a un sistema de verificació externa que avalua el nivell en què se situa l'organització en relació amb un conjunt de referents prèviament establerts, consensuats amb els experts i adaptats al territori.

El procés d'acreditació de centres sanitaris ha demostrat ser una eina eficaç per a l'avaluació i la millora dels serveis que s'hi presten i, al mateix temps, per establir que una organització és competent en allò que fa.

Amb l'acreditació es certifica que una organització sanitària ha aconseguit un nivell de qualitat i competència, i per tal que aquesta organització ho pugui demostrar, rep un certificat que atorga el Departament de Salut.

Així doncs, l’acreditació determina el reconeixement d’un nivell de qualitat superior als estàndards exigibles per a l’autorització administrativa d’un centre sanitari.

L’any 2014, la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries, del Departament de Salut, va resoldre atorgar el Certificat d’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda a l’Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM) i a l’Hospital Comarcal del Pallars (HCP), després d’haver obtingut  com a resultat un nivell adequat en relació als estàndards essencials assolits.

Aquestes acreditacions comptaven amb un període de vigència de tres anys, que s’ha prorrogat fins al 31 de desembre de 2018 (Resolució SLT/2886/2017, de 15 de desembre), sempre que romangui inalterat el compliment dels requisits establerts per a l’acreditació inicialment atorgada. Actualment s’està treballant, de forma participativa, en la revisió i actualització dels estàndards. Aquesta revisió preveu la inclusió d’aspectes innovadors que impulsin la millora dels centres que ja han assolit un bon nivell de qualitat.

Per altra banda, l’any 2016 la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries, del Departament de Salut, va resoldre atorgar l’acreditació de l’equip d’Atenció Primària a l’EAP Lleida Rural 1 – Nord, després d’haver obtingut un nivell adequat pel que fa als estàndards assolits. Aquest certificat d’acreditació té un període de vigència de quatre anys.

Certificat d'acreditació de l'Hospital Universitari de Santa Maria.

Certificat d'acreditació de l'Hospital Comarcal del Pallars.

Resultats de l'auditoria de l'HUSM i HCP.

Acreditació de l'EAP Lleida Rural 1 - Nord.

Carta de la Directora general d'ordenació i regulació sanitàries.

 

Acreditació com a Centres Compromesos amb l'Excel·lència en Cures - BPSO®

Els Centres Compromesos amb l'Excel·lència en Cures (CCEC® / BPSO®) són institucions sanitàries, que es comprometen amb la implantació de Guies de bones pràctiques. Aquesta iniciativa s'emmarca en el programa internacional Best Practice Spotlight Organizations (BPSO®) de la Registered Nurses Association of Ontario (RNAO).

El 12 de febrer de 2018, l'Hospital Universitari Santa Maria (HUSM), juntament amb l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) i la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (FIF) de la Universitat de Lleida, va rebre el seu reconeixement com a Centre Compromès amb l'Excel·lència en Cures, juntament amb altres 25 institucions de salut espanyoles, en un acte celebrat a l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), de Madrid. L'acte va estar presidit per Javier Castrodeza, Secretari General de Sanitat i Consum, acompanyat de Jesús F. Crespo, Director de l'ISCIII i de Doris Grinspun, Directora Executiva de la RNAO.

Els representants dels centres van rebre el guardó de les mans de consellers, viceconsellers o directors generals de les seves respectives Comunitats Autònomes. Llegir més.

Des del gener de 2015, s'han implantat de manera conjunta i consensuada en els tres centres (HUSM, HUAV i FIF), quatre Guies de Bones Pràctiques (GBP), en concret, les de Prevenció de caigudes i lesions derivades de les caigudes en persones grans, Valoració del risc i prevenció de les nafres per pressió, Cures i maneig de l'ostomia i Cures centrades en la  persona i família. Actualment s’està treballant per a implantar la cinquena, que fa referència a la Valoració i maneig de les lesions per pressió per a equips interprofessionals.

El 30 de maig de 2018, durant la celebració de la II Jornada d'Impulsores BPSO Lleida, es va realitzar el reconeixement als més de 170 professionals impulsors del projecte, i el lliurament dels diplomes d'acreditació als tres centres, així com també als representants dels serveis i unitats d'hospitalització en les que s'estan aplicant les Guies de Bones Pràctiques. Llegir més.

Les unitats de l'HUSM que han estat reconegudes pel seu compromís amb l'excel·lència en cures són: la Unitat de Geriatria 1A, les Unitats de Medicina Interna 2A i 2B, la Unitat d'Hospitalització Quirúrgica 2D, la Unitat Sociosanitària (USS), la Unitat d'Aguts de Salut Mental 1C, la Consulta d'Ostomies, el Gabinet d'Al·lèrgies i la Unitat de Trastorns Cognitius.

Certificació de designació com a Centre Compromès amb l'Excel·lència en Cures - BPSO.

 

Auditoria sobre la Llei Orgànica de protecció de dades

L’autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) és un organisme independent que vetlla per garantir, en l’àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d’accés a la informació que hi està vinculada. Des d’aquest organisme, s’informa sobre quins són els drets en aquesta matèria, com s’exerceixen i què s’ha de fer si no es respecten. L’APDCAT també informa i assessora sobre les obligacions que preveu la legislació i controla que les entitats les compleixin.

Des de l’any 2012, Gestió de Serveis Sanitaris rep auditories periòdiques per part de l’APDCAT per tal de verificar la situació de compliment de determinades obligacions en relació al dret a la protecció de dades de caràcter personal, previstes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al seu reglament de desplegament aprovat pel Reial Decret 1720/2007.

L’última d’aquestes auditories va tenir lloc l’any 2015, verificant-se que Gestió de Serveis Sanitaris compleix amb la normativa establerta en relació al tractament de dades, el dret a la informació, els documents de seguretat i els drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició).

Informe de verificacions de requeriments.

 

Certificació Laboratori d'Anàlisis Clíniques Hospital Comarcal del Pallars

El Laboratori d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Comarcal del Pallars està certificat per la norma ISO 9001 des de l’any 2004 i durant l’any 2018 ha fet les tasques d’adaptació a la versió 2015. 

La política de qualitat descriu la missió, visió i valors del Laboratori. 

 

Certificació de la Unitat d'Asma Greu

La Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica ha acreditat com a Unitat d'Asma Greu bàsica al servei d’Al·lèrgia de l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida.

L'entrega de l'acreditació es va fer al Congrés Nacional celebrat el mes d’octubre de 2018 a València.

L’asma greu afecta a un 5-10% de tots els asmàtics, i requereix una assistència experta que abraci els múltiples aspectes d’aquesta malaltia crònica que provoca una important alteració de la qualitat de vida i un consum elevat de recursos.

El procés d’acreditació valora el compliment de més de 60 criteris de qualitat que abracen tant el procés assistencial del diagnòstic, control i tractament de l’asma; com aspectes relacionats amb l’educació dels pacients, la formació dels professionals, la validació de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques o els controls de l’aparatatge utilitzat.

L’acreditació també implica aprofundir en la coordinació entre diferents especialitats que intervenen en l’assistència de la malaltia asmàtica.

La millora obtinguda amb el procés d’acreditació comportarà una major participació en estudis de recerca, i en docència de formació continuada per al·lergòlegs d’altres centres.

Certificació Unitat d'Asma Greu.

 

Certificació Unitat d’expertesa per a l’atenció de persones afectades per la Síndrome de Sensibilització Central

El novembre de 2016, la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació sanitària, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, va declarar la idoneïtat com a Unitat d’Expertesa per a l’Atenció a les persones afectades per la Síndrome de Sensibilització Central pel que fa a fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica, de les Regions Sanitàries de Lleida i Alt Pirineu - Aran, per un període de 3 anys.

El setembre de 2018, es va passar una avaluació externa per a la declaració d’idoneïtat de la Unitat d’expertesa per a l’atenció de les persones afectades per la Síndrome de Sensibilització Central per a la Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple (SQM). Actualment s’està pendent de la resolució definitiva d’aquesta avaluació.

Resolució Unitat d'expertesa per a l'atenció de persones afectades per la Síndrome de Sensibilització Central.

 

Auditoria Banc de Sang i teixits. Seguiment accions de millora

El Banc de Sang i Teixits (BST) realitza periòdicament auditories als serveis de transfusió dels diferents centres per tal de resoldre problemes i consultes del procés de transfusió, conèixer i valorar la situació específica de cada servei de transfusió, així com per identificar àrees de millora i recollir suggeriments.

A partir de l’any 2017, les auditories les realitzen el personal del BST sota el control dels inspectors de la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut.

En l’última auditoria, realitzada el març de 2017, es va constatar el bon funcionament del servei de transfusió de l’Hospital Universitari de Santa Maria.

Informe definitiu de l'auditoria del Servei de Transfusió de l'HUSM.

 

Radiodiagnòstic: Programa de garantia de qualitat

L’article 2 del Reial Decret 1976/1999, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris de qualitat en radiodiagnòstic, estableix l’obligatorietat que totes les unitats assistencials de radiodiagnòstic tinguin implantat un Programa de Garantia de Qualitat amb l’objectiu de garantir l’obtenció d’imatges radiològiques de qualitat per al diagnòstic amb la menor dosi al pacient i protegint degudament als treballadors exposats i al públic.

Per aquest motiu, l’octubre de 2018 es va constituir el Comitè Territorial de Seguiment del Programa de Garantia de Qualitat en l’ús de radiacions ionitzants ICS-IDI-GSS, per tal de complir amb el què requereix l’esmentada normativa.

Aquest comitè únic inclou tant els Serveis de Diagnòstic per la Imatge, com la resta de Serveis que fan ús de radiacions ionitzants de l’Institut Català de la Salut (ICS), l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) i Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), així com representants de l’àrea de Qualitat i membres de Direcció-Gerència.

D’altra banda, el Departament de Salut va dur a terme l’any 2016 una auditoria a l’ICS (Hospital Universitari Arnau de Vilanova), l’any 2017 es va realitzar a GSS (Hospital Universitari de Santa Maria i Hospital Comarcal del Pallars), i durant el mes de novembre de 2018 es farà a l’IDI.

Informe inspecció sanitària de les instal·lacions de radiodiagnòstic de l'HUSM.

Informe inspecció sanitària de les instal·lacions de radiodiagnòstic de l'HCP.

 

Certificacions ISO 9001 Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari de Santa Maria

El Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari de Santa Maria es va certificar:

  • 10 de gener de 2006 fins el 30 de novembre del 2008, Certificació ISO 9001:2000, en Servei d'Atenció Farmacològica i Servei de Docència Externa.
     
  • Posteriorment va ampliar l'abast en Gasos medicinals i Nutrició Clínica.
     
  • 11 de febrer de 2009 fins l'11 de febrer de 2018, en Servei d'Atenció Farmacològica, Nutrició Clínica i Dietètica, Gestió de Gasos Medicinals i Docència Externa.

La Comissió Farmacoterapèutca de Gestió de Serveis Sanitaris es va certificar:

  • 2 de març de 2009 fins el 2 de març de 2018, Certificació en Selecció de Teràpies i vigilància de l'ús terapèutic de les mateixes.

A partir del 15 de setembre del 2018 es troba realitzant el traspàs a la norma 9001:2015.

Evolució de les certificacions per abast ISO 9001

Certificació ISO 9001:2000. Servei d'Atenció Farmacològica. Servei de Docència Externa.

Certificació ISO 9001:2008. Servei d'Atenció Farmacològica, Nutrició Clínica i Dietètica, Gestió de gasos medicinals i Docència Externa.

Certificació ISO 9001:2008. Selecció de Teràpies i vigilància de l'ús terapèutic de les mateixes.

 

Certificació Libera Inicio

L'Atenció Centrada en la Persona és una de les 5 línies de qualitat del Pla de Qualitat 2018-2020 de l'Hospital Comarcal del Pallars (HCP). La implementació de la Norma Libera-Care és una de les accions de millora que es proposen.

La Norma Libera-Care és un model de cures centrades en la persona, que utilitza com a principal indicador de qualitat de vida l'ús de les subjeccions. El passat mes de març, l'HCP va rebre la certificació Libera Inicio per haver assolit la primera fase d'implantació de la Norma.

Certificat Libera Inicio.

 


<< Torna