Notícies

El nou equipament PET-TC inicia l’activitat a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha començat aquesta setmana els estudis de tomografia per emissió de positrons-tomografia computada (PET-TC) al nou equipament situat a la planta baixa de l’Hospital, un cop finalitzades les obres que han renovat l’Àrea de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear. Fins ara, un PET-TC mòbil, ubicat al costat de l’Espai Hospitalari Polivalent des del juny de 2022, s’utilitzava per prestar aquest servei a les persones que el necessitaven.

La tecnologia PET-TC combina les imatges de la tomografia per emissió de positrons (PET) i de la tomografia computada (TC). Per una banda, la PET és una tècnica diagnòstica no invasiva que ofereix imatges de l'organisme de la persona on es mostra l'activitat i el metabolisme dels òrgans del cos. Per aconseguir-ho, s'utilitzen substàncies marcades prèviament amb un isòtop radioactiu, que s’injecten i es distribueixen per tot l'organisme. En alguns casos, les cèl·lules que presenten una major activitat metabòlica, per exemple, les cèl·lules tumorals capten en grau més alt aquesta substància i en realitzar-se l’exploració per PET s'obté una imatge on es visualitzen aquestes zones hipermetabòliques. Quan s’associen les imatges assolides amb l’equip de PET amb les de la TC s'aconsegueix situar aquesta activitat metabòlica a la regió anatòmica on correspon.

La tècnica PET-TC, en els casos en què està indicada, suposa un avantatge notable respecte  d’altres estudis de diagnòstic per imatge, pel fet que és capaç de detectar determinats canvis en el comportament metabòlic que revelen informació molt valuosa per determinar l'estadiatge de la malaltia. Per exemple, la ubicació del càncer, si s'ha disseminat o la resposta a un determinat tractament.

 “El nou aparell PET-TC incorpora tecnologia digital, de nova generació, que permet dur a terme estudis amb molt bona qualitat d'imatge, utilitzant menor temps d'exploració i disminuint la dosi de radiació necessària per a la realització de l'exploració. Aquest equipament donarà resposta a les necessitats d’aquesta tècnica, cada vegada més demanada, ja que evitarà desplaçaments cap a altres hospitals de Barcelona, aproparà la tecnologia al territori, millorarà l’accessibilitat dels pacients i la seva qualitat de vida”, afirma la doctora Liliana Quintero, cap de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova – IDI Lleida.


<< Torna